Werkdocument 5, Structuur april 2024

Inleiding

Deze bijeenkomst is een vervolg op “Structuur”.

Volgens de door ons gevolgde onderzoekstechniek, Community Canvas, komen we nu aan bij “Structuur”. Het waarborgen en garanderen van de kwaliteit voor volgende generaties begint met het scheppen van structuuren.

De bijeenkomst heeft ons nieuwe inzichten gegeven en ook weer nieuwe vragen opgeleverd.

Samen met de uitkomsten van de andere bijeenkomsten van de klankbordgroep Sociaal zal deze uitkomst een goed uitgangspunt vormen voor de eerste bewonersgroep om een sterke woongemeenschap te bouwen.

Organisatie

Wie bestuurt de gemeenschap? Hoeveel mensen?

Met name belangrijk als de nieuwbouw gerealiseerd is. Op dat moment zijn er minimaal 45 mensen lid van de woongemeenschap.

De woongemeenschap zal een ongedwongen karakter moeten hebben. Echter is iedereen het er over eens dat dit niet kan zonder een bewonerscomite..Hierin zal een voorzitter, secretaris en penningmeester plaatsnemen. Liefst personen met ervaring en alle goede eigenschappen die bij de desbetreffende functie passen. Gezien het relatief kleine aantal leden van de woongemeenschap, zal dat waarschijnlijk niet altijd lukken.

Naast het bewonerscomite zal er plaats zijn voor commissies die verantwoording dragen voor bijvoorbeeld activiteiten, de tuin etc.

Hoe is leiderschap georganiseerd?

Bijvoorbeeld: Bottom up of een hybride vorm?

Het voorzitterschap dient voor een bepaalde tijd te zijn. De duur van het voorzitterschap vormde een punt van discussie. Het verschilde van 1 tot 4 jaar. De ervaring leert dat een jaar tekort is. Minimaal twee tot maximaal vier jaar lijk het meest wenselijk.

Ieder jaar is er de mogelijkheid voor de andere bewoners om te stemmen over het functioneren, waarbij indien nodig ook gestemd kan worden over het aanblijven.

Voor commissies zal er een ruwe schets voor op te stellen regels moeten zijn, maar vooral veel vrijheid. Zij krijgen een mandaat van de gemeenschap dat ook ziet op het budget.

Hoe wordt leiderschap gestimuleerd voor hun werk?

Men begint vaak vol enthousiasme, maar na een paar jaar wordt logischerwijs minder. Is dit te voorkomen en hoe?

Binnen de groep maakt men zich geen zorgen over het verlies van enthousiasme bij de leden van het bewonerscomite. Door open te staan voor eigen intitiatief van andere bewoners worden gevoelvan frustratie voorkomen en blijft het enthousiasme groot.

Het is ook belangrijk dat iedereen zich realiseert dat men als vrijwilliger functioneert. Inspanningen van eenieder, ook als ze niet direct “jouw keuze” zouden zijn, worden genomen vanuit een goede intentie.

Zoals vaker benoemd dient daarom met respect en warmte gesproken te worden over zaken die wellicht anders gaan dan gepland of door andere bewoners minder gewaardeerd worden.

Welke functies worden als cruciaal beschouwd om te overleven?

Voorbeeld: Selectie, onboarden nieuwe leden, communicatie intern/extern, bundelen gedeelde ervaring, corvee etc.

De woongemeenschap Teresia zal over enkele unieke eigenschappen beschikken die gerelateerd zijn aan het gebouw. Daarnaast zullen er ook zaken zijn die voor iedere woongemeenschap gelden. Hieronder een niet gelimiteerde opsomming:

  • Tuin
  • Beheer gemeenschappelijke ruimten (tuinkamer en logeerkamer) Commissie schoon.
  • Onboarding, zieke mensen bezoeken, Commissie Sociaal
  • Activiteiten
  • En dergelijke

Wat is de juridische entiteit van de gemeenschap? Is er een juridische entiteit? Welke vereisten komen bij de gekozen vorm kijken?

Op een later tijdstip zal dit verder worden onderzocht, maar waarschijnlijk een vereniging of een stichting.

Bestuur

Hoe worden beslissingen genomen in de gemeenschap?

Voorbeeld: Jaarlijks wordt per algemeen leden vergadering een plan opgesteld waarop het bestuur moet varen en haar beslissingen kan baseren. Of, beslissingen worden zoveel mogelijk ‘en collectif” genomen in een centraal overleg. Of?

De besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen, driekwart van de stemmen.

Wat zijn de besluitvormingsorganen van de gemeenschap?

Vergaderingen, commissies of andere vormen…

Er zullen periodieke vergarderingen worden georganiseerd door het bewonerscomite. Hoe vaak zal met het eerste comite en bewoners worden besproken en bepaald.

De commissies zullen wellicht ook bijeenkomsten organiseren. Dit is formeel gezien minder belangrijk.

Hoe wordt er omgegaan met conflicten binnen de gemeenschap?

Is hier een aangewezen partij voor om uitsluitsel te bieden? Wordt dit in vergaderingen met iedereen besproken? Enz.

In eerste instantie zullen de bewoners conflicten met elkaar oplossen en eventueel met behulp van andere bewoners en het bewonerscomite.

Mocht dit niet toereikend zijn dan kan Groupius Wonen hier een rol in spelen.

Zij zal bij de gespreken van nieuwe bewoners al enkele zaken die wellicht tot conflicten kunnen leiden onder de aandacht brengen van aspirant bewoners.

Gemeenschappelijke kosten

Welke gemeenschappelijk kosten zal de woongemeenschap dragen?

Denk aan gebruik gemeenschappelijke ruimten en/of zaken in de gemeenschappeijke ruimten (koffie, thee, eten, elektra enz), tuinonderhoud, activiteiten en wat zo niet meer.

De penningmeester is verantwoordelijk voor een financiele pot. Deze beheert de pot en maakt ieder jaar met de bewoners een budget op, om daarna van iedereen een contributie te vragen.

Bestuur en Commisies zullen richtlijnen geven van hoe te besteden en gaan uiteindelijk over het geld dat hen is toebeeld.

Hoe zouden die kosten gedekt kunnen worden?

De kosten kunnen het best gedekt worden door een maandelijkse bijdrage op basis van het aantal personen per huishouden.

Kanalen en platforms

Dit onderwerp vormt een belangrijk onderdeel bij een goed functionerende gemeenschap/vereniging. Echter, uit onderzoek blijkt dat de keuze welke kanalen en platformen het best gerbuikt kan worden, het best beoordeeld wordt als de gemeenschap al bestaat.

Voor nu zal de woongemeenschap Teresia starten met de volgende middelen:

  • website gebruiken voor notulen, beslissingen, agenda
  • Facebook
  • Prikbord

Als alle bouwfases zijn afgerond en alle bewoners de appartementen hebben betrokken zal dit onderwerp weer actief worden opgepakt.

Scroll naar boven